Wino polskie

REGULAMIN SERWISU

WINOPOLSKIE.COM

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Witryna internetowa dostępna pod adresem internetowym www.winopolskie.com prowadzona jest przez KAKAMANI Katarzyna Gołębiowska z siedzibą pod adresem Dziankówek 24, 87-840 Lubień Kujawski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 527448540, NIP: 8882969025. KAKAMANI Katarzyna Gołębiowska jest jedynym właścicielem oraz administratorem witryny winopolskie.com. Adres poczty elektronicznej: info@winopolskie.com

 2. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5 do 18 % alkoholu nr INW.7340.B.1.2024, wydane przez Wójt Gminy Lubień Kujawski.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z witryny internetowej winopolskie.com (zwanej dalej Serwisem) (z wyjątkiem § 6, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców) i określa zasady korzystania z Serwisu, który służy prezentacji towarów znajdujących się w ofercie KAKAMANI Katarzyna Gołębiowska (zwanej dalej Sprzedawcą), do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień, jak też do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji).

 4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Dziankówek 24, 87-840, Lubień Kujawski, e-mail: info@winopolskie.com Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o sklepie z winami winopolskie.com dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie. Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem serwisu winopolskie.com przez klienta końcowego, który jest zainteresowany dokonaniem zakupu towaru.

 5. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę w witrynie internetowej winpolskie.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej. 

 6. Regulamin stanowi dokument, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Witryny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 8. Każdy Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień. Warunkiem przystąpienia do korzystania z Witryny winpolskie.com, jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 9. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom, Klientom oraz Producentom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.winopolskie.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu lub polityki prywatności, nie może korzystać z winopolskie.com.

 10. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są nowe, oryginalnie zapakowane i nie posiadają wad.

 11. Opisy Produktów oferowanych przez Sklep, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 12. Ceny Produktów oferowanych przez Sklep, wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają obowiązujące podatki.

 13. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu. W przypadku wyboru przez Klienta możliwości odbioru Produktu poprzez Pełnomocnika, będącego firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, koszty dostarczenia Produktu są wskazywane osobno, z podziałem na proponowane sposoby dostarczenia Produktu.

 14. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, w przypadku wyboru możliwości odbioru Produktu poprzez Pełnomocnika, będącego firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą.

 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów oferowanych w Sklepie oraz kosztów dostarczenia Produktu, przy czym zmiana ceny Produktu lub kosztów jego dostarczenia – nie ma wpływu na Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji, przed wprowadzeniem zmiany ceny lub kosztów dostarczenia.

 16. Firma kurierska, która współpracuje ze Sprzedawcą, dostarcza Produkty kupione w Sklepie – na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w jej regulaminie.

 17. Do prawidłowego korzystania z platformy składania zamówień online, w tym do przeglądania asortymentu dostępnego w Sklepie Stacjonarnym oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie przez Potencjalnego Klienta i/lub Klienta – następujących, minimalnych wymagań technicznych:

   1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;

   2. dostęp do poczty elektronicznej;

   3. korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Edge, Opera, Google Chrome, Safari;

   4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

§ 2

Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Witrynie umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Witrynie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

SKLEP – punkt sprzedaży położony w Dziankówek 24, 87-840 Lubień Kujawski, e-mail: info@winopolskie.com

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Witrynie Internetowej

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Witrynie.

PRODUKTY –  towary prezentowane w Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie.

WITRYNA – witryna internetowa Sprzedawcy służąca do składania Zamówień online dostępna pod adresem internetowym: www.winpolskie.com.

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – KAKAMANI Katarzyna Gołębiowska z siedzibą pod adresem Dziankówek 24, 87-840 Lubień Kujawski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 527448540, NIP: 8882969025.

KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem platformy do składania zamówień online, składa zamówienie w Sklepie Stacjonarnym. Osoba fizyczna składająca zamówienie, a także osoba fizyczna reprezentująca przy składaniu zamówienia osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może być nietrzeźwa;

KONSUMENT – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych korzystającą z Platformy w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. O ile co innego nie wynika z treści Regulaminu, za Konsumenta uważa się także Przedsiębiorcę-Konsumenta.

KOSZYK – należy przez to rozumieć element oprogramowania umożliwiający Użytkownikowi gromadzenie wybranych Produktów przed ich Zamówieniem, przeliczanie ich wartości oraz kosztów dostawy.

UŻYTKOWNIK – każda osoba odwiedzająca Witrynę.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

PEŁNOMOCNIK – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru Produktu w jego imieniu ze Sklepu, w tym także firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą, której Klient udzielił takiego pełnomocnictwa.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

REJESTRACJA – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych.

GOŚĆ – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 3

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta, potwierdzonego przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie jego podsumowania wraz z informacją o zarejestrowaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji, na adres mailowy wskazany przez Klienta. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej wykonania jest Sklep.

 2. Zakup udostępnianych za pośrednictwem Witryny Produktów przez Klientów jest realizowany od Sprzedawcy, a w przypadku Sprzedawcy od Producenta. Zasady prowadzenia sprzedaży i rozliczeń pomiędzy Sprzedawcą a Producentem regulowane będą dodatkową Umową.

 3. Warunki Umowy Sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

 4. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 6. Składając Zamówienie Klient ustanawia Pełnomocnika, którym jest wybrana firma kurierska i upoważnia Producenta do wydania Produktu Pełnomocnikowi. Dokonując tego wyboru, Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi dostawy, obowiązującym
  w firmie kurierskiej.

 7. Pracownik firmy kurierskiej upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości oraz wieku Klienta. Nie wyda on Produktu Klientowi, który okaże się osobą niepełnoletnią lub osobą w stanie nietrzeźwości.

 8. Firma kurierska, która współpracuje ze Sprzedawcą, realizuje dostawy Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 10. Koszty dostarczenia Produktu podano na stronie www.winopolskie.com, w zakładce „metody dostawy” dostępnej w karcie produktu.

 11. O ile nie uzgodniono inaczej koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 12. W celu złożenia Zamówienia w serwisie winopolskie.com należy wybrać Produkt, a następnie dodać go do Koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj do Koszyka” lub inne równoważne sformułowanie. Przed złożeniem Zamówienia Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub ich usuwanie.

 13. Dodawanie produktów jest możliwe od wielu Producentów, przy czym w przypadku dodania produktów od wielu Producentów do każdego z nich mogą zostać doliczone dodatkowe koszty transportu (koszt obsługi logistycznej). Koszt transportu lub jego brak uzależniony jest od wartości Zamówienia. Klient w trakcie kompletowania Zamówienia może dokonać wyboru sposobu dostarczenia przesyłki.

 14. Po ostatecznym wybraniu wszystkich Produktów, które mają być przedmiotem Zamówienia, Klient potwierdza, że jest osobą pełnoletnią oraz jednocześnie udziela pełnomocnictwa Sprzedawcy do odbioru towaru w miejscu dokonania zakupu od Producenta i dostarczenia pod wskazany adres. Zamówienie potwierdza się przyciskiem „Kupuję i płacę” lub innego równorzędnego sformułowania.

 15. Kolejno, po wypełnieniu przez Klienta wszystkich wymaganych pól Formularza Zamówienia, Klient wybiera metodę płatności. Klient zostanie przekierowany na zewnętrzną stronę operatora płatności w celu dokonania płatności.

 16. Po złożeniu Zamówienia Klient na swoją skrzynkę pocztową dostaje automatyczną wiadomość e-mail, która zawiera ostateczne potwierdzenie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące zakupionych Produktów oraz wybraną metodę płatności.

 17. Wypełnienie Formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „Kupuję i płacę” lub innego równoznacznego sformułowania oznacza wyrażenie przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu.

 18. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, które zostanie wysłane na adres e-mail Klienta w kolejnej wiadomości po zweryfikowaniu dostępności towarów.

 19. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą jest punkt sprzedaży zgodnie ze wskazaniem Sprzedawcy.

 20. W przypadku gdy Zamówienie lub którakolwiek jego część nie może zostać zrealizowana, Klient zostanie poinformowany o tym zdarzeniu za pośrednictwem wiadomości na podany przez Klienta w momencie składania Zamówienia adres e-mail, która będzie zawierała informacje o częściach zamówienia, które nie mogą zostać zrealizowane z przyczyn niezależnych. W takim przypadku Zamówienie zostanie zrealizowane w części, na co Kupujący wyraża zgodę. Zapłata za niezrealizowaną cześć zamówienia zostanie zwrócona bezzwłocznie na konto Kupującego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 21. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej info@winpolskie.com.

 22. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 23. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania oraz wycofywania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Produktów dodanych przez Klienta do Koszyka – do chwili dokonania przez Klienta wyboru opcji „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego sformułowania.

 24. Zamówienia na Produkty można składać siedem dni w tygodniu przez 24/h, przy czym Zamówienia złożone w piątek realizowane będą jakby złożone zostały w poniedziałek, a Zamówienia złożone w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy realizowane będą w pierwszym dniu pracującym następującym po dniu wolnym od pracy.

 25. Samo dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne z jego Zamówieniem ani zarezerwowaniem, co oznacza, że dopóki nie zostanie on prawidłowo zamówiony przez Klienta poprzez wybór opcji „Kupuję i płacę” lub innego równoważnego sformułowania, może zostać zamówiony i nabyty przez innego Klienta.

 26. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz innych warunków Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji Umowy Sprzedaży Klient może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Witrynie.

 27. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku dokonywania opłat kartą płatniczą, mogą być naliczane przez operatora płatności dodatkowe opłaty. Sprzedawca nie odpowiada za problemy wynikłe po stronie operatora płatności, na które Sprzedawca nie ma żadnego wpływu i które nie powstały z winy Sprzedawcy.

 28. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu rachunków, paragonów, faktur oraz korekt, w formie elektronicznej, na adres e-mail powiązany z Kontem lub podany w momencie składania Zamówienia. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą, który chce otrzymać fakturę powinien poinformować o tym Sprzedawcę i podać numer NIP.

§ 4

Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Produkcie w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona przez firmę kurierską.

 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.

 3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

  1. za pobraniem, czyli osobiście gotówką, w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.

  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Witryny w zakładce „Płatności”

 4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

  1. przelewy24.pl – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 6. W przypadku wybranych Produktów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.

§ 5

Reklamacja Produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@winopolskie.com;

 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres Nadawcy.

§ 6

Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

 2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

 3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

 4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 5. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Reklamacja jest rozpatrzona w ciągu 14 dni.

§ 7

Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Witryny, jej wyglądu i innych treści w niej umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), przysługują wyłącznie podmiotowi KAKAMANI Katarzyna Gołębiowska.

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań jakichkolwiek treści lub elementów graficznych znajdujących się w Witrynie, a także jej wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody podmiotu KAKAMANI Katarzyna Gołębiowska stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest KAKAMANI Katarzyna Gołębiowska.

 2. KAKAMANI Katarzyna Gołębiowska przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień składanych przez Klientów, na zasadach wskazanych w polityce prywatności.

 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie i w zakresie wskazanym w umowie dane osobowe Użytkowników mogą być także powierzone podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników usług (Partnerów). Podmioty te nie będą wykorzystywały powierzonych im danych osobowych do promowania własnych produktów lub usług.

 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez KAKAMANI Katarzyna Gołębiowska także w celach marketingowych, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:

   1. przetwarzanie danych osobowych przez KAKAMANI Katarzyna Gołębiowska z siedzibą w Dziankówku w celu przesyłania treści handlowych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w polityce prywatności,

   2. otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w polityce prywatności,

   3. przekazanie wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail firmie KAKAMANI Katarzyna Gołębiowska w celu przesyłania przez nią treści handlowych na zasadach określonych w polityce prywatności.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Wygląd przedstawianych Produktów może różnić się od Produktów przedstawianych na zdjęciach wskutek zmian wyglądu butelek i/lub etykiet wprowadzanych przez producentów Produktów (możliwa nieaktualność zdjęć).

 2. Jeżeli w chwili złożenia Zamówienia nie jest dostępny żaden egzemplarz wybranego Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą mailową. Jeżeli Produkt nie będzie już dostępny, Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 4. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Umów Sprzedaży, zawartych po opublikowaniu zmian w Regulaminie.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 6. Załączniki stanowią integralną cześć Regulaminu.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 roku.