Wino polskie

Zwroty i Reklamacje

ZWROTY

 1. Będąc konsumentem masz prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym produkty zostało dostarczone. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 2. Podpisane oświadczenie należy wysłać elektronicznie na adres: info@winopolskie.com

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

 4. Koszty przesyłki w przypadku zwrotu towaru pokrywa zwracający. Zwroty wysyłane za pobraniem, nie będą przyjmowane.

 5. Prawo do zwrotu bez podania przyczyny przysługuje każdemu w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia. Zwrotowi nie podlegają takie produkty, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego m.in: otwarte butelki wina. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z regulacjami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 6. Zapakowany i odpowiednio zabezpieczony produkt należy odesłać pod adres Nadawcy wraz z kopią przesłanego wcześniej na adres e-mail formularza zwrotu.

 7. Zwrot środków następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru. Środki zwracane są na wskazany przez kupującego rachunek bankowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 8. Kupujący zwraca towar za pomocą firmy kurierskiej (pełnomocnika). Paczki umieszczane w paczkomatach nie będą odbierane przez Sprzedającego.REKLAMACJE

 1. Reklamacji należy dokonać w ten sam sposób jak zwrot.

 2. W pierwszej kolejności formularz reklamacji należy wysłać elektronicznie na adres: info@winopolskie.com. Należy dokładnie wypełnić formularz reklamacji, podać opis wady i datę jej powstania. Wraz z formularzem reklamacyjnym należy wysłać dowód zapłaty: paragon, fakturę VAT lub inny dokument potwierdzający zakup np. potwierdzenie przelewu.

 3. Jeżeli reklamacja powstała podczas transportu lub z winy Pełnomocnika (firmy kurierskiej) należy spisać z kurierem protokół szkody i również dołączyć go do przesyłki.

 4. Towar przeznaczony do reklamacji należy wysłać na adres Nadawcy (winnicy) wraz z kopią wypełnionego formularza reklamacyjnego.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych, i w tym okresie otrzymasz od nas informacje.

Szczegóły reklamacji:

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkty, na zasadach rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym. Powyższe nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę z przedsiębiorcami, w stosunku do których rękojmia określona w Kodeksie Cywilnym zostaje wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.

Produkty dostarczane Klientowi powinny być wolne od wad fizycznych lub prawnych. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony Produkt ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Klienta. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji. Koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z Produktem. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji Klient informowany jest telefonicznie lub na pomocą wiadomości elektronicznej na adres bądź numer podany w treści reklamacji.

Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa powyżej, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta tytułem nabycia Produktu, Sprzedawca zwraca środki niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta nie będącego konsumentem tylko w granicach rzeczywistej szkody.

Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 25) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Klient będący konsumentem może zgłaszać się także do powiatowych rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

Klient będący konsumentem może zgłaszać się także do powiatowych rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, a także może skorzystać z internetowej platformy rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.